26.05.2022 Obyśmy wszyscy byli jak orły

ukswPromocje doktorskie, wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym, profesorom i stypendystom MEiN, a także medali ministerialnych rozpoczęło w czwartkowe południe obchody Święta naszej Uczelni.
— Czas radości i dumy z naszej Uczelni przenika także duch wdzięczności za wszystko to, co za sprawą tej społeczności i tych murów otrzymaliśmy – rozpoczął przemówienie ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW w czasie uroczystości 26 maja na kampusie Dewajtis. – Doktorat, habilitacja i profesura to zwieńczenie ogromnego trudu poszukiwania i odkrywania prawdy – tej prawdy, którą odnosimy do Boga, będącego jedyną Prawdą.

Rektor UKSW pogratulował wszystkim promowanym i nagrodzonym, prosząc o dalsze zaangażowanie w działalność naukową i rozwój Uniwersytetu. Jednocześnie zwrócił uwagę, że sukcesy powodują radość, ale mogą też być powodem pychy i wyniosłości. Tymczasem jak mówił bł. Stefan Wyszyński nauka to wielka Pani, której trzeba służyć na kolanach.

— Co należy więc czynić, by mieć we wszystkim dobrą, czystą intencję? By być wdzięcznym? – kontynuował ks. prof. Ryszard Czekalski, wymieniając to, co zabija dar wdzięczności. A są to przede wszystkim duma i łatwość, z jaką wszystko przychodzi i się z nią przyjmuje. — Umiejcie być wdzięczni! Wdzięczni Uczelni, profesorom, promotorom, doktorom, studentom, rodzinom, przyjaciołom. Wszystkim, którzy byli przy waszych sukcesach – apelował.

Po przemówieniu Rektora rozpoczęła się uroczystość promocji doktorskich, wręczenia nagród, medali i dyplomów gratulacyjnych.

Odznaczenia ministerialne
Za zasługi dla oświaty i wychowania 29 pracowników naukowych naszej Uczelni otrzymało medale Komisji Edukacji Narodowej. Wręczył je, w asyście Rektora UKSW, dyrektor Departamentu Programów Naukowych i Inwestycji MEiN – Wojciech Kondrat. Natomiast Honorowe Odznaki Ministra Zdrowia z rąk ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego otrzymali pracownicy Wydziału Medycznego. Collegium Medicum – dziekan dr hab. n.med. Filip Szymański, prof. ucz., prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr n.med. i n. o zdr. Beata Chełstowska oraz dr hab. Marek Czarkowski, prof. ucz.

Nagrody Rektora w dyscyplinach naukowych
Ważnym punktem uroczystości było wręczenie nagrody Rektora za wybitne osiągnięcia naukowe w poszczególnych dyscyplinach naukowych. To nowa nagroda na UKSW. Wręczona po raz pierwszy.

— Przez te nagrody chcemy powiedzieć Państwu dziękujemy – za wszystko to, co na polu naukowym i badawczym udało się Państwu osiągnąć. Mam nadzieję, że staniecie się Państwo inspiracją i przykładem dla przedstawicieli waszych dyscyplin – powiedział ks. prof. Ryszard Czekalski, rektor.

Nagrody w poszczególnych dyscyplinach otrzymali: ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło (nauki teologiczne); ks. prof. dr hab. Witold Kawecki (nauki o komunikacji społecznej i mediach); dr hab. Witold Płotka, prof. ucz., (filozofia); prof. dr hab. Jolanta Marszalska (historia); dr Elżbieta Bojanowska (nauki socjologiczne); dr hab. Michał Gierycz, prof. ucz. (nauki o polityce i administracji); dr hab. Marcin Jewdokimow, prof. ucz. (nauki o kulturze i religii); dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk, prof. ucz. (językoznawstwo); dr Filip Doroszewski (literaturoznawstwo); dr inż. Bartłomiej Wysocki (nauki fizyczne); dr Piotr Szewczak (matematyka); ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz. (pedagogika); dr n. farm. Piotr Merks (nauki medyczne).

Następnie Rektor UKSW wręczył listy gratulacyjne pracownikom naukowych naszej Uczelni, którzy w roku akademickim 2021/2022 uzyskali tytuł profesora. Są to: prof. dr hab. Anna Czajka-Cunico, prof. dr hab. Grażyna Gromadzka, prof. dr hab. Justyna Nowakowska, prof. dr hab. Jacek Tomczyk.

Promocje doktorskie, dyplomy habilitacyjne
W ostatnim roku 13 naukowców otrzymało tytuły doktora habilitowanego, o czym poinformował ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Czworo z nich odebrało z rąk ks. prof. dr hab. Ryszarda Czekalskiego dyplomy gratulacyjne.

Oczekiwanym punktem uroczystości była promocja doktorska. Przeprowadziła ją, przyjmując przysięgę nowo promowanych doktorów, dr hab. Anna Fidelus prof. ucz., prorektor ds. studenckich i kształcenia. Tytuł doktora otrzymało na UKSW w ostatnim roku 50 osób. Dyplomy doktorskie odbierali z rąk Rektora UKSW, dziekanów Wydziału, na którym pisali dysertację, dyrektorów Instytutów oraz swoich promotorów. A w kuluarach odbierali gratulacje od rodzin i przyjaciół.

— Dziękuję wszystkim, których cicha, czasami niedostrzegalna praca pomogła nam, aby nasza miłość do nauki do nauki dojrzała. Dziękuję tym wszystkim, którzy stali się inspiracją do naszych badawczych poszukiwań: pokoleniom naukowców, badaczy i twórców – powiedział w imieniu nowo wypromowanych doktorów ks. dr Rafał Kaniecki.

Stypendia ministerialne dla najlepszych studentów
Siedmioro studentów naszego uniwersytetu otrzymało stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe w roku akademickim 2021/2022, o czym poinformowała prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. Anna Fidelus prof. ucz. Są to Tomasz Bojanowski (WPiA); Weronika Gąsiorowska (WFCh); Michał Jędrek (WMCM); Maciej Kiliszek (WPK); Dariusz Kowaluk (WT); Martyna Sioch (WFCh); Michał Wołotowski (WPiA).

— Bardzo gratuluję tych wyjątkowych wyróżnień. Jesteście przykładem dla waszych koleżanek i kolegów. Jesteśmy z Was dumni – mówił Rektor UKSW.

Ewaluacja i przyszłość Uczelni
W swoim wystąpieniu Rektor UKSW mówił także o wyzwaniach, które stoją przed naszą Uczelnią po trudnym okresie pandemii i w czasie, gdy doświadczamy skutków wojny na Ukrainie. — Oczekujemy na wynik ewaluacji jakości działalności naukowej, od której zależą kolejne etapy rozwoju naszego Uniwersytetu. Wynik ewaluacji to wynik naszej wspólnej pracy, to ocena naszego zaangażowania oraz odpowiedzialności, który będzie przekładać się na finansowanie Uczelni oraz uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego – przypomniał Rektor, podkreślając, że wysokie oceny ewaluacyjne to budowanie prestiżu i marki UKSW .

Ks. prof. Ryszard Czekalski dziękując wszystkim pracownikom naukowym i administracyjnym, studentom i doktorantom za zaangażowanie na rzec Uczelni za pracę i powiedział: — Myślę, że nasz Patron bł. Stefan Wyszyński jest dumny ze społeczności swojego Uniwersytetu, bo sukcesywnie i z pełnym oddaniem dążymy do tego, abyśmy wszyscy byli jak orły.

Msza święta w intencji nowo promowanych
Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych poprzedziła Msza św. koncelebrowana przez dziekana Wydziału Teologicznego UKSW ks. prof. dr. hab. Piotra Tomasika w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lesie Bielańskim. W nawiązaniu do Ewangelii zwrócił uwagę na to, że promocje są wydarzeniem radosnym, ponieważ wieńczą zwykle długi i żmudny wysiłek, którego celem jest poszukiwanie prawdy.

– Jeżeli nasza radość z przeżywanej dzisiaj chwili ma być trwała, powinniśmy zrobić wszystko, aby ją przekształcić w owoc Ducha Świętego – Ducha Prawdy. Wtedy nasze poszukiwania prawdy uczynimy bardziej skutecznym, ponieważ poznając prawdy cząstkowe, zbliżamy się do Prawdy, która jest jedna i osobowa, która zbawia i daje szczęście wieczne – podkreślił ks. prof. Tomasik.


Dyplomy doktorów habilitacyjnych odebrali:
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej: dr hab. Michał Piekarski (filozofia), dr hab. Małgorzata Starzomowska-Romanowska (psychologia)
Wydział Społeczno-Ekonomiczny: dr hab. Małgorzata Synowiec-Piłat (nauki socjologiczne)
Wydział Teologiczny: ks. dr hab. Marcin Wrzos (nauki teologiczne)


Dyplomy doktorskie odebrali:
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
dr Agnieszka Gralewicz (promotor ks. bp. dr hab. Jacek Grzybowski, prof. ucz.); dr Bożena Mioduszewska (promotor ks. prof. dr hab. Ryszard Moń); dr Grażyna Domanowska (promotor dr hab. Elżbieta Trzęsowska Greszta); ks. dr Marcin Kłosowski (promotor dr hab. Jan Cieciuch, prof. ucz.), dr Karolina Rymarczyk (promotor dr hab. Jan Cieciuch, prof. ucz.)

Wydział Nauk Historycznych
dr Agnieszka Praga (promotor prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki); dr Anna Katarzyna Markowska (promotor prof. dr hab. Jan Żaryn); dr Paweł Mikołaj Rozdżestwieński (promotor prof. dr hab. Janusz Odziemkowski); dr Jarosław Sellin (promotor prof. dr hab. Janusz Odziemkowski); dr Tomasz Jerzy Sudoł (promotor prof. dr hab. Jan Żaryn)

Wydział Nauk Humanistycznych
dr Halina Kucyk (promotor ks. dr hab. Jerzy Sikora); dr Anna Osińska (promotor dr hab. Dorota Kielak, prof. ucz.); dr Marta Krystyna Tylkowska (promotor dr hab. Jan Zieliński)

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
dr Hubert Grzebuła (promotor dr hab. Sławomir Michalik)

Wydział Nauk Pedagogicznych
dr Grażyna Chrostowska – Juszczyk (promotor dr. hab. Anna Fidelus, prof. ucz.); ks. dr Jerzy Ławicki (promotor dr. hab. Anna Fidelus, prof. ucz.); dr Iwona Pilchowska (promotor ks. dr. hab. Janusz Surzykiewicz, prof. ucz.); dr Michał Stolarczyk (promotor dr. hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła, prof. ucz.); dr Monika Wolińska (promotor ks. prof. dr. hab. Jarosław Michalski)

Wydział Prawa i Administracji
dr Marcin Karlikowski (promotor dr. hab. Bogumił Szmulik prof. ucz.)

Wydział Prawa Kanonicznego
ks. dr Paweł Badura (promotor ks. dr hab. Dariusz Borek, prof. ucz.); ks. dr Rafał Łukasz Kaniecki (promotor ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz.); ks. dr Paweł Twardowski (promotor ks. dr hab. Janusz Gręźlikowski); ks. dr Michał Turkowski (promotor ks. dr hab. Marek Saj, prof. ucz.); Witold Jacek Wybuld (promotor ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski)

Wydział Społeczno-Ekonomiczny
dr Monika Bukowska (promotor dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. ucz.), dr Katarzyna Gronek (promotor prof. dr hab. Marek Lisiecki), dr Karolina Ołtarzewska (promotor prof. dr. hab. Radosław Zenderowski)

Wydział Teologiczny
ks. dr Mariusz Piotr Drogosz (promotor ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. ucz.); ks. dr Konrad Franciszek Fedorowski (promotor ks. prof. dr hab. Andrzej Najda); dr Andrzej Kosiński (promotor dr hab. Anna Kuśmirek, prof. ucz.); ks. dr Michał Marczak (promotor ks. dr hab. Grzegorz Bartosik, prof. ucz.); dr Małgorzata Michalina Madej (promotor ks. prof. dr hab. Jarosław Różański); ks. dr Mateusz Paweł Pakuła (promotor ks. prof. dr hab. Jacek Nowak); ks. dr Łukasz Przybylski (promotor ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik); ks. dr Krzysztof Rudziński (promotor ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki); dr Angelika Maria Wiech (promotor ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski)

Medale Komisji Edukacji Narodowej odebrali:
ks. dr hab. Grzegorz Bachanek, prof. ucz.; dr Monika Brzezińska; dr Izabela Bukalska; dr Marcin Choczyński; dr Ewa K. Czaczkowska; dr Anna Dąbrowska-Kamińska; dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszkowska, prof. ucz.; dr Anna Głusiuk; dr Grzybowska-Walecka; dr Jarosław Jastrzębski; dr Marcin Klimski; dr Agnieszka Klimska; ks. dr hab. Andrzej Kobyliński prof. ucz., dr Zdzisław Kobos; ks. dr hab. Krzysztof Marcyński, prof. ucz.; dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. ucz.; ks. dr hab. Norbert Mojżyn, prof. ucz.; prof. dr hab. Janusz Odziemkowski; ks. prof. dr. hab. Mieczysław Ozorowski; dr Kazimierz Pawlik; dr hab. Michał Piekarski; dr Małgorzata Pęgier; dr Romana Rupiewicz; ks. dr hab. Tomasz Skibiński, prof. ucz.; dr Mariusz Sulkowski; ks. dr hab. Tomasz Szyszka, prof. ucz.; dr Katarzyna Uklańska; dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik, prof. ucz.; dr Magdalena Złocka-Dąbrowska.

©2005 - 2022 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search