29.06.2017 Komunikat nt. posiedzenia Polsko-Białoruskiej Komisji Konsultacyjnej ds. Dziedzictwa Kulturalnego

mkidn 01 cmyk27 czerwca 2017 r. odbyło się w Mińsku osiemnaste posiedzenie Polsko-Białoruskiej Komisji Konsultacyjnej ds. Dziedzictwa Kulturalnego. Obradom współprzewodniczyli: Jarosław Sellin, sekretarz stanu w MKiDN oraz Wasilij Czernik, zastępca ministra kultury Białorusi.

W trakcie posiedzenia strony dokonały oceny i podsumowania współpracy bilateralnej w obszarze ochrony „wspólnego dziedzictwa kulturowego".

Szczegółowo omówiono zrealizowane w ostatnich latach przedsięwzięcia z zakresu dokumentacji, ochrony i udostępniania kolekcji muzealnych, zasobów archiwalnych i zbiorów bibliotecznych oraz projekty konserwatorskie (m.in. w zespole zabytków Nieświeża).
Polscy i białoruscy eksperci przedyskutowali zagadnienia współpracy dotyczącej transgranicznych wpisów na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Kanału Augustowskiego i dziedzictwa Tatarów polsko-litewskich).

W trakcie rozmów, strona polska wskazała na szczególną wagę, jaką przywiązuje do problemu wszczęcia prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych zmierzających do odnalezienie szczątków obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, zamordowanych na mocy decyzji najwyższych władz sowieckich z dnia 5 marca 1940 r., których ciała zostały ukryte w zbiorowych mogiłach w Kuropatach pod Mińskiem.
Komisja działa na podstawie Porozumienia między Rządem RP a Rządem RB o współpracy w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturalnego (z 25. 03. 1995 r.).

Podczas wizyty w Mińsku Minister Jaroslaw Sellin oddał hold ofiarom spoczywającym w dolach śmierci w Kuropatach. Złożył kwiaty pod mińskim pomnikiem Adama Mickiewicza. Minister Sellin odwiedził muzea na zamku w Mirze oraz w dawnej nieświeskiej rezydencji Radziwiłłów. W barokowym kościele Bożego Ciała w Nieświeżu zapoznał się z zakresem planowanych w 2017 roku w tej świątyni polsko- białoruskich prac konserwatorskich. Obejmą one malowidła ścienne odkryte w ubiegłym roku na elewacji świątyni. Przed kilku laty, również ze środków MKiDN, przeprowadzono projekt osuszenia krypt kościelnych kryjących kompletnie zachowany zespól pochówków - mauzoleum rodu Radziwiłłów. Warto zaznaczyć, że zarówno zamek w Mirze, jak i nieświeska rezydencja wraz z kościołem Bożego Ciała znajdują się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Minister Sellin spotkał się również z przedstawicielami białoruskich organizacji społecznych działających w sferze kultury.

©2005 - 2018 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search