Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
2005

07.12.2005 KONFERENCJA PRASOWA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Nie ogłaszamy triumfu, thumb to jest początek wzrostu, prostate to jest 7.8% w roku 2006. Zakładamy realny wzrost w kolejnych latach, tak aby w ujęciu lat czterech zrealizować zobowiązanie dotyczące 25-punktowego wzrostu wydatków na kulturę - powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski, prezentując założenia projektu ustawy budżetowej dla części 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa na rok 2006 podczas wczorajszej konferencji prasowej. W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział sekretarz stanu Jarosław Sellin i podsekretarz stanu, Generalny Konserwator Zabytków Tomasz Merta. 

Projekt budżetu na rok przyszły przewiduje wydatki na poziomie ponad 1 miliarda 745 milionów zł. Minister Ujazdowski zwrócił uwagę, że udało się zwiększyć środki na ochronę zabytków i muzealnictwo o 20 milionów zł w stosunku do projektu przedłożonego przez rząd Marka Belki. - Do tego dochodzą środki z zakresu Funduszu Promocji Kultury i Funduszu Promocji Twórczości - mówił minister Ujazdowski. - Dysponujemy także nowymi możliwościami związanymi z Mechanizmem Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego - to będzie co najmniej 111 mln zł wydawanych na ochronę dziedzictwa kulturowego i rewitalizację miast w roku 2006 (...). Wystąpię do Prezesa Rady Ministrów o poszerzenie zakresu środków przynależnych kulturze i dziedzictwu narodowemu w ramach tych mechanizmów. Dysponujemy 13% środków znajdujących się w tej puli, ale jesteśmy liderem jeśli chodzi o zainteresowanie i liczbę wniosków, co oznaczać może pozyskanie już w ciągu roku dodatkowych środków. Łącznie, w projekcie budżetu Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego zapisana została kwota 1 986 303 tys. zł.

W dalszej części spotkania minister Kazimierz Michał Ujazdowski przedstawił podział zadań członków kierownictwa ministerstwa. Wiceminister Jarosław Sellin jest odpowiedzialny za współpracę z parlamentem, uczestniczy w pracach Stałego Komitetu Rady Ministrów, nadzoruje i koordynuje prace legislacyjne, odpowiada za politykę w zakresie filmu, prawa autorskiego i promocji twórczości.

Wiceminister Tomasz Merta jest Generalnym Konserwatorem Zabytków, odpowiada za problematykę ochrony dóbr kultury i muzeów, rozpowszechniania i podtrzymywania tradycji narodowej i państwowej, koordynację promocji czytelnictwa, szkolnictwo artystyczne i edukację kulturalną.

Minister Ujazdowski, który osobiście nadzoruje kwestie współpracy zagranicznej, departamenty: ekonomiczny oraz strategii kultury i spraw europejskich, zapowiedział, iż w najbliższych dniach wystąpi o powołanie trzeciego wiceministra, który będzie zajmował się dyplomacją kulturalną i sprawami europejskimi.

Podczas konferencji przedstawione zostały najważniejsze założenia programu polityki kulturalnej i ochrony dziedzictwa narodowego. - Są to kwestie traktowane przez nas w sposób szczególny - mówił minister Ujazdowski prezentując 15 punktów składających się na politykę pełnowymiarowego mecenatu w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego - co nie oznacza w żadnym wypadku pominięcia tego, co było istotne w pracy publicznej i dorobku mojego poprzednika, Pana Ministra Dąbrowskiego. Te punkty zwracają uwagę na kwestie, które znajdowały się poza głównym nurtem polityki kulturalnej w ostatnich latach. Listę tę, według ministra Ujazdowskiego, należy postrzegać jako podkreślenie kwestii traktowanych do tej pory jako nienajistotniejsze, a zarazem źródło informacji o nowych inicjatywach.

Minister Kazimierz Michał Ujazdowski poinformował o planach dokonania trzech nowelizacji w pierwszym półroczu 2006 r.: ustawy o ochronie zabytków oraz dwóch nowelizacji z zakresu prawa autorskiego. W tym samym okresie planowana jest debata obywatelska z udziałem partnerów społecznych, w trakcie której przedyskutowane zostaną propozycje zmian w prawie medialnym.

Wiceminister Jarosław Sellin dodał, że będzie zachęcał do myślenia o odrębnej ustawie o mediach publicznych. - Należy rozpocząć rozmowę na temat nowego ustroju mediów publicznych, myśleć w kierunku instytucji wyższej użyteczności publicznej. Do takiej dyskusji społecznej będziemy zachęcać, po to by, być może, w przyszłym roku zaproponować w tej sprawie jakieś nowe rozwiązania legislacyjne.

Wiceminister Sellin zapowiedział aktywny udział w dyskusji nad nowelizacją prawa prasowego; odniósł się także do ustawy o kinematografii i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej: - Chcemy by ruszył nowy system finansowania polskiego filmu, będziemy obserwować czy funkcjonuje prawidłowo. Podkreślił jednocześnie, że w sporze czy środki publiczne powinny wspierać produkcję filmową opowiada się za modelem europejskim, w którym są one wykorzystywane do tego celu.

Wiceminister Tomasz Merta, mówiąc o założeniach polityki w dziedzinie książki i wspierania czytelnictwa zapowiedział nadanie nowego impulsu pracy bibliotek oraz ich doinwestowanie. - Kierunek, w którym biblioteki polskie powinny zmierzać, to funkcjonowanie w charakterze centrów kulturowych - będziemy się starać, by im to umożliwić - powiedział. Odniósł się także do działalności Instytutu Książki. - Chcielibyśmy, aby Instytut Książki pracował w sposób bardziej transparentny - mówił - żeby dokonywanie podziału środków, dotacji dla wydawców odbywało się publicznie, żeby było jasne kto otrzymuje pieniądze (...), a po drugie, aby Instytut Książki stał się miejscem współpracy różnych partnerów społecznych: wydawców, bibliotekarzy, księgarzy i żeby różnego rodzaju rozstrzygnięcia dotyczące rynku książki, czy sytuacji książki, problemów popularyzacji czytelnictwa były dokonywane wespół z tymi partnerami społecznymi, a nie poza nimi. Minister Ujazdowski zapowiedział, iż decyzja w sprawie nominacji nowego dyrektora Instytutu Książki zostanie podjęta jeszcze w tym tygodniu.

Wiceminister Merta zasygnalizował także m.in. potrzebę dyskusji w sprawie postulatu wyodrębnienia służb konserwatorskich z administracji zespolonej oraz niewystarczających regulacji ustawy o muzeach w odniesieniu do statusu kolekcji prywatnych i problemu rewindykacji. - To sprawa, którą także chcemy rozwiązać poprzez dyskusję z różnymi środowiskami muzealniczymi, a nie narzucając z góry rozwiązania - dodał.

Odnosząc się do koncepcji Muzeum Wolności - Polskiego Muzeum Historycznego, wiceminister Merta powiedział, iż ma to być muzeum narracyjne, stąd jego powstanie nie jest konfrontacyjne wobec istniejących placówek muzealnych; ma natomiast wzmocnić ich przekaz.

Kończąc spotkanie z dziennikarzami minister Kazimierz Michał Ujazdowski przypomniał o planowanym w dniu 15 grudnia br. ogłoszeniu konkursu architektonicznego na projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.